ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ห้องเรียน
1.ปั้นดาว 1

2.ปั้นดาว 2

3.รุ้งทอแสง 1

4.รุ้งทอแสง 2 

5.ฟ้าใส

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ห้องเรียน
ห้องเรียนปั้นดาว 1
ห้องเรียนปั้นดาว 2
ห้องเรียนรุ้งทอแสง 1
ห้องเรียนรุ้งทอแสง 2
ห้องเรียนฟ้าใส

คู่ขนาน
โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
โรงเรียนวัดปากน้ำ
โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์
 

ประจำเดือนเมษายน 2562

ห้องเรียน
ห้องเรียนปั้นดาว 1

ห้องเรียนปั้นดาว 2

ห้องเรียนรุ้งทอแสง 1

ห้องเรียนรุ้งทอแสง 2

ประจำเดือนเมษายน 2562

ห้องเรียน

1.ห้องเรียนปั้นดาว 1

ประจำเดือนเมษายน 2562

ห้องเรียน

1.ห้องเรียนรุ้งทอแสง 1
2.ห้องเรียนรุ้งทอแสง 2
3.ห้องเรียนปั้นดาว 1
4.ห้องเรียนปั้นดาว 2
5.ห้องเรียนฟ้าใส
ุ6.ห้องเรียนปลายฟ้า

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS