ประจำเดือนเมษายน 2562

ห้องเรียน

1.ห้องเรียนปั้นดาว 1

ประจำเดือนเมษายน 2562

ห้องเรียน

1.ห้องเรียนรุ้งทอแสง 1
2.ห้องเรียนรุ้งทอแสง 2
3.ห้องเรียนปั้นดาว 1
4.ห้องเรียนปั้นดาว 2
5.ห้องเรียนฟ้าใส
ุ6.ห้องเรียนปลายฟ้า

ประจำเดือนมกราคม 2562

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา1

2.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา2

3.ห้องเรียนออทิสติก1

4.ห้องเรียนออทิสติก2

E BOOK

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
สารสนเทศ
หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ประจำเดือนธันวาคม 2561

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 1

2.ห้องเรียนบพร่องทางสติปัญญา 2

3.ห้องเรียนออทิสติก 1

4.ห้องเรียนออทิสติก 2

เดือนธันวาคม 2561

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 1

2.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 2

3.ห้องเรียนออทิสติก 1

4.ห้องเรียนออทิสติก 2

5.ห้องเรียนบกพร่องทางร่างกาย

6.ห้องเรียนบกพร่องทางการได้ยินและห้องเรียนบกพร่องทางการพูดและภาษา

ห้องเรียนคู่ขนาน

1.โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่

2.โรงเรียนวัดปากน้ำ

3.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

หน่วยบริการ

1.กงไกรลาศ

2.คีรีมาศ

3.ทุ่งเสลี่ยม

4.บ้านด่านลานหอย

5.ศรีนคร

6.ศรีสัชนาลัย

7.ศรีสำโรง

8.สวรรคโลก

9.เมืองสุโขทัย

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS