ประจำเดือนเมษายน 2562

ห้องเรียน

1.ห้องเรียนปั้นดาว 1

ประจำเดือนเมษายน 2562

ห้องเรียน

1.ห้องเรียนรุ้งทอแสง 1
2.ห้องเรียนรุ้งทอแสง 2
3.ห้องเรียนปั้นดาว 1
4.ห้องเรียนปั้นดาว 2
5.ห้องเรียนฟ้าใส
ุ6.ห้องเรียนปลายฟ้า

ประจำเดือนมกราคม 2562

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา1

2.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา2

3.ห้องเรียนออทิสติก1

4.ห้องเรียนออทิสติก2

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS