ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117249126)
****ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-645-297 ต่อ 18 หรือที่ http://www.gprocurement.go.th/new_index.html

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (อาคารส่วนหน้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (อาคารส่วนหน้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117210111)

*****ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบรูปรายการก่อสร้าง ที่นี่

ประกาศการประกันคุณภาพภายใน

เรื่องการกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประกาศ   

ประกาศรับสมัครงาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์ประกาศรับสมัครงานผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครงาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์ประกาศรับสมัครงานพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน ๒๒อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

วีดีทัศน์นำเสนอการใช้สื่อการเรียนการสอน

วีดีทัศน์นำเสนอการใช้สื่อการเรียนการสอน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกและหน่วยบริการทั้ง 9 แห่ง

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2561

1.ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2561

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)


 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2560

Pages

Subscribe to ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย RSS