รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (พนักงานขับรถ)

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดสุโขทัย  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปฏิบัติงาน      ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดสุโขทัยเพื่อให้การดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2559 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 และหนังสือด่วนที่สุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04007/ว14297 เรื่อง แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560     จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

ผู้เขียน: 
จินตวัฒน์ จันทร์น้อย

ประเภทข่าว: