กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

ฟอร์มเสนอ,สรุป โครงการ,งาน กลยุทธ์และจุดเน้นต่าง ๆ ของปีการศึกษา 63
1 ฟอร์มเสนอโครงการ,งาน
2 ฟอร์มสรุปโครงการ,งาน
3 แบบประเมินงาน,โครงการ (ผู้รับผิดชอบ)
4 แบบประเมินงาน,โครงการ (ผู้ใช้บริการ)
5 กลยุทธ์จุดเน้นต่างๆ