กลุ่มบริหารวิชาการ

หลักสูตร

*****ปกหลักสูตร คลิ๊ก

(1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น    คลิ๊ก   

(2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

(3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   

(4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

(5) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

(6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

(7) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์

(8) บุคคลออทิสติก

(9) บุคคลพิการซ้อน