ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ไฟล์แนบ

 

ผู้เขียน: 
จินตวัฒน์ จันทร์น้อย

ประเภทข่าว:

Image: