ประวัติศูนย์ฯ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย197 หมู่ 7 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร/โทรสาร 055 - 645297 , 086-448-2865

ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมตั้งอยู่ที่ สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุโขทัยภายในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ต่อมาได้ขอใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านท่าพระ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่ยุบเลิก โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ในปี ๒๕๔๘ และ ปี ๒๕๕๒ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มผู้พิการ จากมูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ และมูลนิธิพระครูพิศาล วิริยคุณ (สิงห์โต เทศกาล) จำนวน ๒ หลัง มูลค่า ๑๐ ล้านบาท ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙ หมู่ ๕ บ้านท่าพระ ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย การจัดตั้งศูนย์ของการศึกษาพิเศษ ชื่อ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ประวัติความเป็นมาเริ่มแรกของการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มาตรการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการคณะรัฐมนตรี (หนังสือกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ 0205/4993 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554) คณะรัฐมนตรีได้ประชุมหรือปรึกษา เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้เห็นชอบในหลักการ มาตรการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ และให้ดำเนินการตามเสนอ และเห็นชอบกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานและโครงสร้าง การบริหารงานของการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ และประกาศให้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเป็นสถานศึกษาเพื่อคนพิการ โดยให้ทำหน้าที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จัดทำและจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ให้บริการการศึกษา บำบัด ฟื้นฟู และดำเนินระบบส่งต่อโรงเรียน ชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๓ ให้เป็นสถานศึกษาเพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่เขตบริการ ด้านการพัฒนาศักยภาพ และด้านการศึกษา ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมแก่ผู้พิการ เพื่อเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติให้มากขึ้นอย่างทั่วถึง ประสานงานการจัดการเรียนร่วมในพื้นที่ สนับสนุนสื่อ และ สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะแนว จัดทำสถิติ ข้อมูล และบริการด้านการศึกษาพิเศษแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงแรกของการก่อตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมตั้งอยู่ที่ สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุโขทัยภายในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ต่อมาได้ขอใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านท่าพระ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่ยุบ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุจาก กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ในปี ๒๕๔๗ และ ปี ๒๕๕๒ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ เตรียมความพร้อม ให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มผู้พิการ จากมูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ และมูลนิธิพระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต เทศกาล) จำนวน ๒ หลัง พร้อมสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน มูลค่า ๑๐ ล้านบาท

ปัจจุบันได้ย้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยมาที่แห่งใหม่ทุ่งทะเลหลวง ในเนื้อที่ ๕ ไร่ เมื่อปี ๒๕๖๒