ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก

    การจัดการแบบห้องเรียนคู่ขนานนั้น จะเป็นการจัดการที่มุ่งเน้น พัฒนาศักยภาพของเด็กออทิสติก จนสามารถเรียนรวมกับเด็กปรกติในห้องเรียนปรกติได้ โดยก่อนหน้านั้น เด็กจะต้องได้รับการกระตุ้น และ เสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆทุกด้าน รวมถึงด้านวิชาการความรู้ ตามกลุ่มสาระและมาตราฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ

   

 

สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยนั้นได้ดำเนินการจักให้มีห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก 3 โรงเรียน ดังนี้
1.ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

2.ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนวัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

2.ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย