เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับบริการ

เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับบริการ

  • รูปถ่าย จำนวน 2 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ
  • บัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา
  • ใบตรวจวัด IQ (ถ้ามี)
  • ใบตรวจวัดการได้ยิน (ถ้ามี)
  • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ เอกสารทางการแพทย์ 
    หมายเหตุ....สมัครได้ในวันและเวลาราชการ