ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน