ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย