แนวการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย จัดแนวการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙