แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของครอบครัวผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกล

แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของครอบครัวผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส (COVID-19)
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563