ประกาศ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด ตามเอกสารแนบ 
-การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ63 
-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
-ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย
-เอกสารประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย