ประจำไตรมาส 4

ห้องเรียน
1.ห้องเรียนรุ้งทอแสง 1

2.ห้องเรียนรุ้งทอแสง 2

3.ห้องเรียนปั้นดาว 1

4.ห้องเรียนปั้นดาว 2

5.ห้องเรียนฟ้าใส

6.ห้องเรียนปลายฟ้า 

คู่ขนาน
1.โรงเรียนวัดปากน้ำ

2.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"

3.โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่

หน่วยบริการ
1.เมืองสุโขทัย

2.ศรีสัชนาลัย

3.หน่วยบริการกงไกรลาศ

4.ทุ่งเสลี่ยม

5.บ้านด่านลานหอย

6.คีรีมาศ

7.ศรีสำโรง

8.ศรีนคร

9.สวรรคโลก