ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ห้องเรียน
1.ปั้นดาว 1

2.ปั้นดาว 2

3.รุ้งทอแสง 1

4.รุ้งทอแสง 2 

5.ฟ้าใส

6.ปลายฟ้า

คู่ขนาน
1.โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่

2.โรงเรียนวัดปากน้ำ

3.โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์

หน่วยบริการ
1.เมืองสุโขทัย

2.กงไกรลาศ

3.สวรรคโลก

4.ศรีสำโรง

5.ทุ่งเสลี่ยม

6.ศรีนคร

7.บ้านด่านลานหอย

8.คีรีมาศ 

9.ศรีสัชนาลัย