ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ห้องเรียน
ห้องเรียนปั้นดาว 1
ห้องเรียนปั้นดาว 2
ห้องเรียนรุ้งทอแสง 1
ห้องเรียนรุ้งทอแสง 2
ห้องเรียนฟ้าใส

คู่ขนาน
โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
โรงเรียนวัดปากน้ำ
โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์