ทำเนียบบุคลากร

เนียบบุคลากร

ดร.พัทธยา ชนะพันธ์
   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสุโขทัย 

นางทวีพร ช่วยเพล
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสุโขทัย

 

ข้าราชการครู (21 คน)

นางทวีพร  ช่วยเพล นางสาวชนิดา แก้วนาค นางสาวอังคณา เสถียรดี นายวิทวัส หาหอม
นางวงเดือน พรมวิชัย นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวง นางจุฑารัตน์ เรืองเดช นางสุพัตรา จันทร์น้อย
นายอรรถพล ทะนันไชย นางสาวกัลยา เรือนรักเรา นายอานนท์ เขียวแก้ว นายจินตวัฒน์ จันทร์น้อย

นายธัณนพชมฒ์  รินรา นางสาวนันธิกา ยากูล นางสาวพิรัชพร สูงปานเขา นางชลธิชา โอกาศ
นางสาวสุจิตรา  เสมอกัน นางสาวปราณีย์ รักเมืองไพร นางสาวอรณี  ทาอินต๊ะ นายพัชรพล  ปุกฆะ

นางสาวช่อทิพย์ มงคลธวัช นางสาวจันจิรา น่วมนวล นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์ นางวัชราภรณ์ ปะสะจัน

   
นางสาวขวัญดาว บัวบุญ นางสาวพรทิพา สุธงษา    

 

พนักงานราชการ (8 คน)

นางสาวระพีพรรณ บัวผัน นางสาวอังคณา สินสนิท นางสาวจันทิมา ทองอุไร  นางสาวปิยวรรณ ดวงเงิน

นางสาวจันทร์จิรา เลิศแตง นางสาวนารีรัตน์  บางเฟื่อง นายวชิรวิทย์ ธิปะตะ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ท่าดี 

ครูอัตราจ้าง (5 คน)

   

 
  นางสาวภิญญาพัชญ์ นิตะปะ
ครูอัตราจ้าง ธุรการ
นายนราธิป บุญชุ่ม
ครูอัตราจ้าง คู่ขนาน
 
 

 

  นางสาวไพลิน อินอำพร
ครูอัตราจ้าง คู่ขนาน
นางสาวนริสา ทองท้วม
ครูอัตราจ้าง คู่ขนาน
นายศุภการณ์  จันทร์จรูญ
ครูอัตราจ้าง คู่ขนาน
 

 

พี่เลี้ยงเด็กพิการปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ ( 4 คน)

นายวราพงศ์ เกิดช่าง นายจักรกฤษณ์ เทศทอง นายอาคม  แย้มวงศ์ นางสาวจุฑามาศ  ฟักมั่ง

 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการอำเภอ (18 คน)

นางสาวน้ำทิพย์  อินทร์ศวร
อำเภอเมืองสุโขทัย
นางสาวหนึ่งฤทัย  เรืองเที่ยง
อำเภอเมืองสุโขทัย
นางสาวปนัดดา อาเทศ
อำเภอสวรรคโลก
  นางสาวอุษา จันทร์นพคุณ 
อำเภอสวรรคโลก

                                
นางสาวสุวรรณา จันทร์สว่าง
อำเภอศรีนคร
นางสาวชลธิชา ชูเลิศ
อำเภอศรีนคร
นายสุทธิพงษ์ แก้วจินดา
อำเภอบ้านด่านลานหอย

นางสาววรรณวิภา คงปาน 
อำเภอบ้านด่านลานหอย

นางสาวสาวิตรี  สำลีปั้น
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
นางสาวพนารัตน์ บุญหนู
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
นางสาวจารุวรรณ อยู่เย็น
อำเภอศรีสำโรง
นายธีรยุทธ  แสงสุวรรณ์
อำเภอศรีสำโรง

นางสาวสาวิตรี อ้นป้อม
อำเภอคีรีมาศ
นางสาวศรีแพร กล่อมผ่อง
อำเภอคีรีมาศ
นางสาวหนึ่งฤทัย  เหล็กทอง
อำเภอกงไกรลาศ
นางสาวสุพัตรา  อยู่ทอง
อำเภอกงไกรลาศ
                                                                                                                                                 

 
                                                         นางสาวปริฉัตร ณะบุญ
อำเภอศรีสัชนาลัย
นางสาวเพชรรัตน์ ทองคำ
อำเภอศรีสัชนาลัย
                                                  

 

ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (4 คน)

 

นางกุหลาบ ล้วนพล นายสุรเชษฐ์ พลมาก นายไพศาล ศรีเพ็ชร นายศักดิ์ชัย ภักดี