ทำเนียบบุคลากร

เนียบบุคลากร

ดร.พัทธยา ชนะพันธ์
   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสุโขทัย 

นางทวีพร ช่วยเพล
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสุโขทัย

 

ข้าราชการครู (36 คน)

นางทวีพร  ช่วยเพล นางสาวอังคณา เสถียรดี นางสาวชนิดา แก้วนาค นายปุญญพัฒน์ ทิโน
นางวงเดือน พรมวิชัย นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวง นายวิทวัส หาหอม นางจุฑารัตน์ เรืองเดช
นางสุพัตรา จันทร์น้อย นายอรรถพล ทะนันไชย นางสาวกัลยา เรือนรักเรา นายอานนท์ เขียวแก้ว
นายจินตวัฒน์ จันทร์น้อย นางชลธิชา โอกาศ นายธัณนพชมฒ์  รินรา นางสาวพิรัชพร สูงปานเขา
นางสาวนันธิกา ยากูล นางสาวอรณี  ทาอินต๊ะ นางสาวสุจิตรา  เสมอกัน นางสาวปราณีย์ รักเมืองไพร
นายพัชรพล  ปุกฆะ นางสาวช่อทิพย์ มงคลธวัช นางสาวจันจิรา น่วมนวล นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์
นางวัชราภรณ์ ปะสะจัน นางสาวขวัญดาว บัวบุญ นางสาวพรทิพา สุธงษา นางสาวมุกธิดา  ปัญญาเหมือง

นางสาวไพลิน  อินอำพร นายวชิรวิทย์ ธิปะตะ นางสาวลลิดา  ไชยชนะ นางเบญจพร  ใจจินา

นางสาวสุกัญญา  ชุมคำลือ นายสุวรรณ  มั่นคง นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ นางสาวนริสา  ทองท้วม

 

พนักงานราชการ (5 คน)

นางสาวระพีพรรณ บัวผัน นางสาวอังคณา สินสนิท นางสาวจันทิมา ทองอุไร  นางสาวปิยวรรณ ดวงเงิน
 

 

                            
                             นางสาวนารีรัตน์  บางเฟื่อง                             

อัตราจ้าง (6 คน)

   

นายนราธิป บุญชุ่ม
ครูอัตราจ้าง คู่ขนาน
นายศุภการณ์  จันทร์จรูญ
ครูอัตราจ้าง คู่ขนาน

      นายวราพงศ์ เกิดช่าง           ครูอัตราจ้าง คู่ขนาน    

  นายธีรยุทธ  แสงสุวรรณ์     ครูอัตราจ้าง คู่ขนาน

   
  นางสาวภิญญาพัชญ์ นิตะปะ
ครูอัตราจ้าง ธุรการ

นางสาวสาวิตรี สำลีปั้น
          ครูอัตราจ้าง                ครูสอนเด็กเจ็บป่วย

 

 

พี่เลี้ยงเด็กพิการปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ ( 4 คน)

    

นายอาคม  แย้มวงศ์ นายจักรกฤษณ์ เทศทอง นายธนพล สินสนิท นางสาวจุฑามาศ  ฟักมั่ง

 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการอำเภอ (18 คน)

นางสาวน้ำทิพย์  อินทร์ศวร
อำเภอเมืองสุโขทัย
นางสาวหนึ่งฤทัย  เรืองเที่ยง
อำเภอเมืองสุโขทัย
นางสาวปนัดดา อาเทศ
อำเภอสวรรคโลก
  นางสาวอุษา จันทร์นพคุณ 
อำเภอสวรรคโลก

                                
นางสาวสุวรรณา จันทร์สว่าง
อำเภอศรีนคร
นางสาวชลธิชา ชูเลิศ
อำเภอศรีนคร
นายณัฐพล  โวหาร
อำเภอบ้านด่านลานหอย

นางสาวนลพรรณ ยอดดี
อำเภอบ้านด่านลานหอย

นางสาวภาวิณี  สายเหมย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
นางสาวพนารัตน์ บุญหนู
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
นางสาวจารุวรรณ อยู่เย็น
อำเภอศรีสำโรง
นายสุทธิพงษ์ แก้วจินดา
อำเภอศรีสำโรง

นางสาวสาวิตรี อ้นป้อม
อำเภอคีรีมาศ
นางสาวศรีแพร กล่อมผ่อง
อำเภอคีรีมาศ
นางสาวหนึ่งฤทัย  เหล็กทอง
อำเภอกงไกรลาศ
นางสาวสุพัตรา  อยู่ทอง
อำเภอกงไกรลาศ
                                                                                                                                                 

 
                                                         นางสาวปริฉัตร ณะบุญ
อำเภอศรีสัชนาลัย
นางสาวพัชรี  ทองคำ
อำเภอศรีสัชนาลัย
                                                  

 

ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (4 คน)

 

นางกุหลาบ ล้วนพล นายสุรเชษฐ์ พลมาก นายไพศาล ศรีเพ็ชร นายศักดิ์ชัย ภักดี