ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

 

ดร.พัทธยา ชนะพันธ์
   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสุโขทัย 

นายนคร เถื่อนโต 
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสุโขทัย

 

ข้าราชการครู (15 คน)

นางทวีพร  ช่วยเพล นางสาวชนิดา แก้วนาค นายวิทวัส หาหอม นางวงเดือน พรมวิชัย
นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวง นางจุฑารัตน์ เรืองเดช นางสุพัตรา จันทร์น้อย นายอรรถพล ทะนันไชย

 

 

นางสาวกัลยา เรือนรักเรา นายอานนท์ เขียวแก้ว นายจินตวัฒน์ จันทร์น้อย นางชลธิชา  โอกาศ

 
นายธัณนพชมฒ์  รินรา นางสาวนันธิกา ยากูล นางสาวพิรัชพร สูงปานเขา  

 

พนักงานราชการ (8 คน)

นางสาวจันจิรา น่วมนวล นางวัชราภรณ์ ปะสะจัน  นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์ นางสาวปิยวรรณ ดวงเงิน

 

นางสาวจันทร์จิรา เลิศแตง นางสาวนารีรัตน์  บางเฟื่อง นายวชิรวิทย์ ธิปะตะ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ท่าดี 

ครูอัตราจ้าง (5 คน)

   

 
  นางสาวจันทิมา ทองอุไร
ครูอัตราจ้าง ธุรการ
นายนราธิป บุญชุ่ม
ครูอัตราจ้าง คู่ขนาน
 
 

 

  นางสาวไพลิน อินอำพร
ครูอัตราจ้าง คู่ขนาน
นางสาวนริสา ทองท้วม
ครูอัตราจ้าง คู่ขนาน
นายศุภการณ์  จันทร์จรูญ
ครูอัตราจ้าง คู่ขนาน
 

 

พี่เลี้ยงเด็กพิการปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ ( 4 คน)

นายวราพงศ์ เกิดช่าง นางสาวอังคณา สินสนิท นายอาคม  แย้มวงศ์ นางสาวภัทรมน  แจ่มทุ่ง

 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการอำเภอ (18 คน)

นางสาวน้ำทิพย์  อินทร์ศวร
อำเภอเมืองสุโขทัย
นางสาวหนึ่งฤทัย  เรืองเที่ยง
อำเภอเมืองสุโขทัย
นางสาวปนัดดา อาเทศ
อำเภอสวรรคโลก
นางสาวระพีพรรณ บัวผัน
อำเภอสวรรคโลก

                                
นางสาวภิญญาพัชญ์ นิตะปะ
อำเภอศรีนคร
นางสาวชลธิชา ชูเลิศ
อำเภอศรีนคร
นายสุทธิพงษ์ แก้วจินดา
อำเภอศบ้านด่านลานหอย

นางสาวจารุวรรณ อยู่เย็น
อำเภอบ้านด่านลานหอย

นางสาวสาวิตรี  สำลีปั้น
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
นางสาวขวัญใจ  รุ่นแรก
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
นางสาวภัทรวดี ตุ้มเจริญ
อำเภอศรีสำโรง
นายธีรยุทธ  แสงสุวรรณ์
อำเภอศรีสำโรง

นางสาวจุฑามาศ  ฟักมั่ง
อำเภอคีรีมาศ
นายจักรกฤษณ์ เทศทอง
อำเภอคีรีมาศ
นางสาวหนึ่งฤทัย  เหล็กทอง
อำเภอกงไกรลาศ
นางสาวสุพัตรา  อยู่ทอง
อำเภอกงไกรลาศ
                                                                                                                                                   
                                                         นางสาวสุธิดา  พรมสา
อำเภอศรีสัชนาลัย
นางสาวศิริรัตน์  จันทร์ยุทธ์
อำเภอศรีสัชนาลัย
                                                  

 

ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (3 คน)

 

                                    นายสุรเชษฐ์  พลมาก นางสาวกุหลาบ ล้วนพล นายบรรพต อู่ตุ้ม