ประจำเดือนมกราคม 2562

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา1

2.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา2

3.ห้องเรียนออทิสติก1

4.ห้องเรียนออทิสติก2

5.ห้องเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว

6.ห้องเรียนบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางการพูดและภาษา

ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก 1.โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่

2.โรงเรียนวัดปากน้ำ 3.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"

หน่วยบริการ 1.กงไกรลาศ

2.คีรีมาศ

3.ทุ่งเสลี่ยม

4.บ้านด่านลานหอย

5.ศรีนคร

6.ศรีสัชนาลัย

7.สรีสำโรง

8.สวรรคโลก

9.เมืองสุโขทัย