E BOOK

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
สารสนเทศ
หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

(1)สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นระยะแรกเริ่ม
(2)สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระยะแรกเริ่ม
(3)สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องสติปัญญาระยะแรกเริ่ม

(4)สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
(5)สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาระยะแรกเริ่ม

(6)สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ระยะแรกเริ่ม
(7)สำหรับเด็กออทิสติกระยะแรกเริ่ม
(8)สำหรับเด็กพิการซ้อนระยะแรกเริ่ม
หลักสูตรการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต
(1)สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
(2)สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
(3)สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องสติปัญญา

(4)สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
(5)สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(ุ6)สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

(7)สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
(8)สำหรับเด็กออทิสติก

(9)สำหรับเด็กพิการซ้อน

คู่มือการบริหารวิชาการ
คู่มือการบริหารแผนงานและงบประมาณ
คู่มือการบริหารงานบุคคล
คู่มือการบริหารทั่วไป
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (sar)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของผู้บริหาร
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา

กลุ่มบริหารวิชาการ
คู่มืองานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมฯ
คู่มือแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
คู่มืองานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มืองานพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ
คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูมสรรถภาพคนพิการ
โดยครอบครัวและชุมชน

สารสนเทศปฏิบัติงานตามโครงสร้าง
-คู่มืองานวัดผลและประเมินผล

 

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
คู่มืองานพัสดุและสินทรัพย์
คู่มืองานบัญชี
คู่มืองานควบคุมภายใน
คู่มืองานศูนย์ข้อมูลระบบสารสนเทศ
คู่มืองานการเงิน
คู่มือแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
คู่มืองานจัดตั้งงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
คู่มืองานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
คู่มืองานพิจารณาความดีความชอบ
คู่มืองานวินัยและรักษาวินัย
คู่มืองานทะเบียนประวัติบุคลากร
คู่มืองานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
คู่มือรวมพัฒนาครูและบุคลากร
คู่มือมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ
คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการครูและบุคลากร
คู่มือการปฏิบัติงานเครื่องราชอิสริยภรณ์

 

กลุ่มบริหารทั่วไป
คู่มืองานอนามัยและโภชนาการ 
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบัญ
คู่มืองานเลขานุการและงานปฏิคม
คู่มืองานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
คู่มืองานกิจการนักเรียน
คู่มืองานระดมทุนและทรัพยากรณ์
คู่มืองานรักษาความปลอดภัย
คู่มืองานโสตทัศนูปกรณ์
คู่มืองานวิเทศสัมพันธ์
คู่มือแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
คู่มืองานรักษาความปลอดภัย
คู่มือการปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
คู่มือปฏิบัติงานยานพาหนะ
คู่มือการปฏิบัติงานอาคารสถานที่