เดือนสิงหาคม 2561

1.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 1

2.ห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 2
 

3.ห้องเรียนออทิสติก 1

 

4.ห้องเรีัยนออทิสติก 2

 

5.ห้องเรียนบกพร่องทางร่างกาย

 

6.ห้องเรียนบกพร่องทางการได้ยินและห้องเรียนบกพร่องทางการพูดและภาษา

 

 

หน่วยบริการ

1.กงไกรลาศ

 

2.คีรีมาศ

3.ทุ่งเสลี่ยม

 

4.บ้านด่านลานหอย

5.ศรีนคร

6.ศรีสัชนาลัย

7.ศรีสำโรง

 

8.สวรรคโลก

9.เมืองสุโขทัย