งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2561

1.ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2561

2.ประกาศใช้ มาตรฐานการประกันภายใน  ปี 2561